کاشکی...

هر که آمد بار خود را بست و رفت

ما همان بدبخت و خوار و بی نسب

زان چه حاصل جز دروغ و جز دروغ…؟

زین چه حاصل جز فریب و جز فریب…؟

باز می گویند که فردایی دگر،

صبر کن تا دیگری پیدا شود

نادری پیدا نخواهد شد امید

کاشکی اسکندری پیدا شود…

این شعر، یکی از اشعاریه که در عین نا امید کننده بودنش، به دل آدم می شینه! هر چند این شعر رو مهدی اخوان ثالث (م. امید) در دوران محمدرضا پهلوی، تحت تاثیر عواقب کودتای 28 مرداد 1332 سرود، اما مثل اینکه این قصه همچنان ادامه داره.