با همین پاهای برهنه...

با همین پاهای برهنه‌…

تو را سوار بر دوش، تا هر کجا بخواهی خواهم برد!

تا نکند سنگریزه‌های جاده‌ی بی‌رحم زندگی…

کفش‌های بلورینت را خراب کنند!