در آینه…

قضیه:

کوه با نخستين سنگ‌ها آغاز مي‌شود

و انسان با نخستين درد.

در من زنداني‌ي ِ ستم‌گري بودکه به آواز ِ زنجيرش خو نمي‌کرد ــ

من با نخستين نگاه ِ تو آغاز شدم.

- احمد شاملو

نتیجه:

کوه با آخرین سنگ‌ها تمام مي‌شود

و انسان با آخرین درد.

من با آخرین نگاه ِ تو تمام شدم.

—–

پ.ن1: انتخابات واحداتمان را انجام دادیم و خیالاتمان راحت شد…

پ.ن2: دوران مجردی بسیار شیرین می نماید، فقط اولش کمی سخت بود. من فعلا تمام شده ام… تا ببینم با نخستین نگاه چه کسی آغاز بشم.