انتظار...

چشم به راهم…

دفعه پیش که آمد احساس کردم آن چیزی که منتظرش بودم، نیست…

اینبار برای دیدنش خیلی بی تابی نمی کنم…

شاید با آمدنش لذت چشم براهش بودن را بگیرد!