سایه

Shadow

با همه خاکستری بودنش، رنگ به رنگ زندگی را می فهمد…

سایه را هم می شود دوست داشت!