زیبای من…

لباسهای زیبا می پوشد…

مدل موهایش را عوض می کند….

صورتش را آرایش می کند…

کفشهای نویش را به پا می کند…

به دیدن من می آید…

و لحظه به لحظه ی با من بودنش می پرسد: “خوشگل شده ام؟!!”

- لطف می کنید دفعات بعد لباسهای معمولیتان را بپوشید تا کمی حرف هم بزنیم؟!