اشتباه…

وقتی حالم گرفته و داری با SMSهات دلداریم می دی، حواست باشه SMSی که می خوای برای دوستت بفرستی، اشتباهی برای من نفرستی، خصوصا اگه دارین با هم خوش و بش می کنین!