Parenting

آدم گاهی احساس می کنه یک ذره بین بزرگ روش گرفتن، خیلی بد نیست فقط گاهی وقتا که حورشید نمی دونم از کدوم طرف در میاد، احساس سوزش بدی به آدم دست می‌ده…!