سیگار تو…

فندکت را به من نزدیک می کنی و آتشم می زنی!

مرا که به لبهایت نزدیک می کنی، تمام سعی ام را می کنم که بهترین سیگارت باشم!

یک پک بیشتر نمی کشی…

و من حیران می مانم که چرا تا آخر نمی کشی؟!