فردای سی روزۀ ما…

Digging Religion

ای که اینچنین از فردا سخن می گویی،

چگونه می اندیشی که بهشت

آنقدر می ارزد که من

او را ناشناخته از این دنیا بروم؟