Sexy Dream

Dream

تو کیستی…

که رویای هم آغوشی با تو

مرا آنگونه ارضا کرد،

که هیچ تن برهنه ای نتوانست…!