دلدرد...

برای دیدنت این همه سختی باید کشید به کنار…

آخر عزیز من… با این دلدردی که ماهی هفت روز می گیری چه کنم؟!