و تلاش می کنیم...

آدمی تلاش می کند…

تا به آنچه که می خواهد برسد٬

و اگر خوب تلاش کند آن را به دست می آورد…

آنگاه تلاش می کند…

تا آنچه که می خواهد٬ به خاطره تبدیل نشود؛

اما از تلاش کردن خسته می شود و آن را از دست می دهد…

آنگاه تلاش می کند…

تا خاطره ی آنچه را که می خواست٬ فراموش کند…

و اگر خسته شد…

خسته شده است فقط…

باز هم تلاش می کند…