شبنم

من هم ایمان دارم

به باران،

به شب بو،

به شبنم،

و به نور…

و به ابری که می بارد بر شب بو،

برای شبنمی به قیمت نور!