حضور...

و شاید روزی،

نیامدنت نه به دلیل حضور آنها…

که به دلیل نبود من باشد