شبانه

امشب خسته ام از کندن کوهی

که برای کندنش،

خیال خام رسیدن به هیچ شیرینی نبود…