رویا

می توان طعم شیرین لبانش و

حتی خنکای دهانش را از پس مانده ی سیگارش چشید…

پاندا