رویاها

روزی که در آغوشت جا گرفته بودم، با خود فکر می‌کردم جای من آن‌جاست…

حق من آنجا بود…

اکنون تنها خیال کردن است که مرا در آغوشت جای می‌دهد…

حق من در تمام رویاهایم درست ادا می‌شود…

اما حیف که دنیا جای زیادی برای رویاپردازی ندارد…

حیف که کسی حق رویاپردازی ندارد!