اذان...

هر شب به انتظار اذان تو می‌نشینم…

به انتظار آن زمان که از دست‌نیافتنی‌ترین نقطه‌ی رویاها بر من هجوم می‌آوری…

"اشهد ان لا اله الا …"

به نماز می ایستم…

رو به قبله‌ی ملکوت رویاها