قهوه

اگر آن فنجان قهوه که آن روز برایت آوردم،

آرامت کرد…

برای آرام‌شدنت،

هر روز،

یک فنجان قهوه‌ی داغ خواهم آورد…

تو اما

برای آرام شدنم…

فقط یک بار

یک فنجان زهر بیاور…!

یک بار

و فقط یک فنجان…