می خواهم...

می‌خواهم فراموشت کنم…

سوزاندن یادگاری‌هایت کارساز نبود…

نفس کشیدن مرا به یاد تو می‌اندازد!

می‌خواهم فراموشت کنم…!