آهن و شیشه

شیشه را هر زمان که زمین بزنی می‌شکند…

برای نشکستن باید از آهن بود!

تو نشکستی…

من اما خورد شدم!