و نتوانستم نگویم...!

یا حرف من آن‌قدر مضحک بود و من آن‌قدر احمق که آن را بر زبان آورم…

و یا حقیقت آن‌قدر تلخ و حسرت‌آور!

هر چه بود،

تو خندیدی…

و من اشک در چشمانم حلقه زد!