Loser

کتاب زندگی‌ام را هر کس که شروع به خواندن کرد…

به نیمه نرسیده رهایش کرد و به کناری انداخت!

نمی‌دانم…

اشکال از ناشیانه نگاشتن‌ من است…

یا بی‌محتوایی این زندگی‌!