جهنم

بهشت در کجای چشمان توست که این‌گونه آرامم می‌کند؟

و جهنم در کجای این بهشت نهفته است؟

که تنها در یک لحظه،

این چنین مرا می‌سوزاند اگر گناهی مرتکب شوم!