دادگاه

فریاد شکایت نزد کدامین قاضی شهر بریم؟

       که در شهرتان…

               قاضی بسیار…

                       اما قضاوتی نیست.

و قاضیان، سخن از دادی می‌گویند…

       که در بیدادگاه خونین خیابان‌های شهر…

               کشته شد.

از دادی که دیر زمانی است

       مردم شهر

                جنازه‌اش را با خون تشییع می‌کنند.