آدمیت

خاک را شخم زدیم تا سبز شود و آدمیت را نان دهد…

آدمیت را شخم زدند!

————

پ.ن: نمی‌دانم آیا باز هم سبز می‌شود این قلم در این کویر پر حرارتِ دروغ و فتنه و فریب؟