من...

مرا از نوشته‌هایم نشناس…

که من هیچ‌گاه به اندازه‌ی نوشته‌هایم خودم نبوده‌ام!

و فراموش کن تمام آنچه از من به یاد داری…

که من دیگر هیچ‌گاه همچون خاطراتت من نیستم!

و به دنبال من نگرد…

که من دیگر هیچ‌گاه وجود نخواهم داشت!