برای مردن...

مرا هر یک شنبه‌ راحت می‌کنند…

او هر یک شنبه می‌رود،

و من…

       هر هفته…

               یک‌شنبه صبح…

                      مرده از خواب برمی‌خیزم!