واژه‌ها

تنها دو واژه فاصله است

بین شادی و غم

بین هستی و نیستی

بین امید و ناامیدی

و یا زندگی و مرگ

تنها دو واژه…

«دیگر نمی‌خواهمت»

و تمام شد تمام شادی و هستی و امیدواری من…

و شروع شد تمام غم و نیستی و ناامیدی من…

و تمام شد زندگی

و شروع شد…