دستمال‌ها

سیستم آموزشی ما یک سیستم آموزشی دستمال‌محور است. سیستم آموزشی دستمال‌محور این گونه است که در آغاز تحصیلات به شما یک دستمال تعلق می‌گیرد، و تا انتهای دوره‌ی تحصیلی‌تان نحوه‌ی استفاده از این دستمال به شما آموزش داده می‌شود. در نهایت بعضی دستمالشان را بر روی سر می‌گذارند و حکومت می‌کنند و بعضی دستمالشان را دست می‌گیرند و به دستمال‌کشی ِ «دستمال بر سران» می‌پردازند. ما هم که دستمالمان را دور چشم‌ها و گوش‌هایمان بسته‌ایم و گاه و بی‌گاه از چیزهایی حرف می‌زنیم که هیچ‌وقت نخواهیم دید.