:((

حتی کی‌برد هم همه چیز را می‌فهمد…

زمانی که پرانتزهای بسته، جای خود را به پرانتزهای باز می‌دهند.